Podmínky

Podmínky

Podmínky poskytování služeb

Společnost Servis dluhu s.r.o. zajistí podle vybraného balíčku služby směřující k uspokojení pohledávky zákazníka, a to podle vybraného balíčku:

1. Služba Balíčku Start

a) kontaktování dlužníka prostřednictvím telefonu popř. emailu nebo dopisu
b) ověření dlužníka, tj. výpis z registru dlužníků prokazující aktuálně probíhající exekuce, insolvenční řízení a informace o případném vlastnictví nemovitosti. Ke skoringu dlužníka potřebujeme znát rodné číslo nebo datum narození, bez této informace nemůžeme vyhledat probíhající řízení v exekuci či insolvenci a ani není možné dohledat zdali je dlužník vlastníkem nemovitosti.
c) zaslání výpisu z registru dlužníků zákazníkovi

a to za jednorázovou úhradu ve výši podle aktuálního ceníku uvedeného na webových stránkách společnosti Servis dluhu s.r.o. Zákazník je povinen dostatečně určitě specifikovat pohledávku a dlužníka. V tomto případě se neuzavírá písemná příkazní smlouva ani jiný dokument opravňující společnost Servis dluhu s.r.o. jednat za zákazníka, vyjma kontaktování dlužníka za účelem sdělení, že zákazník uplatňuje svůj nárok na uspokojení pohledávky. Pohledávka je hrazena dlužníkem přímo zákazníkovi na jeho účet. Tímto způsobem lze vymáhat pohledávky od 3.000,- Kč. V případě se pohledávka nevymůže, doporučí se zákazníkovi další postup směřující k uspokojení pohledávky. V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy a nebude požadovat plnění ze strany společnosti Servis dluhu s.r.o., bude mu vrácena úhrada jím zaplacená, avšak pouze v případě, že společnost Servis dluhu s.r.o. ještě neučinila žádný úkon směřující k plnění služeb uvedených výše. V případě, že společnost Servis dluhu s.r.o. již učinila jakýkoliv úkon směřující k poskytnutí služeb, bude takový úkon vyúčtován podle aktuálního ceníku uvedeného na webových stránkách společnosti Servis dluhu s.r.o. Předmětná smlouva o poskytnutí služeb Balíčku start je uzavřena připsáním úhrady ze strany zákazníka na účet společnosti Servis dluhu s.r.o.

2. Služba Balíčku Profi

a) kontaktování dlužníka prostřednictvím telefonu a emailu (pokud jej zákazník uvede) nebo dopisu
b) následující telefonická, popř. emailová komunikace s dlužníkem
c) ověření dlužníka, tj. výpis z registru dlužníků prokazující aktuálně probíhající exekuce, insolvenční řízení a informace o případném vlastnictví nemovitosti. Ke skoringu dlužníka potřebujeme znát rodné číslo nebo datum narození, bez této informace nemůžeme vyhledat probíhající řízení v exekuci či insolvenci a ani není možné dohledat zdali je dlužník vlastníkem nemovitosti.
d) možnost zaslání výpisu z registru dlužníků zákazníkovi
e) bezplatná konzultace ohledně postupu vymáhání pohledávky
f) poskytování průběžných informací týkající se stavu vymáhání pohledávky
g) právní služby advokáta
h) mimosoudní, soudní a exekuční jednání
i) průběžná lustrace dlužníka týkající se insolvence
j) přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení za poplatek podle aktuálního ceníku uvedeného na webových stránkách společnosti Servis dluhu s.r.o.

v rámci této služby se podepíše se zákazníkem příkazní smlouva, popř. další související dokumenty, podle navrhovaného postupu vymáhání. Odměna společnosti Servis dluhu s.r.o. činí 20% z celkové vymožené částky. Lze vymáhat pohledávky od 20.000,- Kč.

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů
Poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů
Aktualizováno 23.10.2023

Společnost Servis dluhu s.r.o. tímto podává informace o zpracování osobních údajů (dále jen OÚ) a o právech souvisejících s jejich zpracováním v souvislosti s poskytovanou službou. Nakládání s OÚ se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení).

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováním OÚ. Doporučujeme vám, abyste si informaci pečlivě přečetli a v případě jakýchkoli nejasností se na společnost Servis dluhu s.r.o. obrátili.

Kdo zpracovává vaše osobní údaje?
Pokud jste nám v rámci vzájemné komunikace nebo nákupu služeb poskytli své osobní
údaje, stala se společnost Servis dluhu s.r.o. jejich správcem.

Jaké OÚ zpracováváme?
• jméno a příjmení
• datum narození
• kontaktní adresa
• e-mail
• telefon
• státní občanství
• číslo cestovního pasu nebo občanského průkazu, země vydání a datum vydání a konce platnosti
• fakturační a platební údaje

Proč zpracováváme OÚ?
Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány z těchto důvodů:
• zajištění objednaných služeb a provedení platby
• zodpovězení nezávazné poptávky či dotazu
• zasílání obchodních a marketingových sdělení

Jak dlouho OÚ evidujeme?
Všechny osobní údaje evidujeme jen na dobu přiměřeně nutnou. V případech, kdy uchovávání osobních údajů nepodléhá nadřazené zákonné povinnosti (např. Zákonu o účetnictví), uchováváme osobní údaje maximálně po dobu jednoho roku. Po ukončení smluvního vztahu vaše osobní údaje uschováváme dále po dobu trvání promlčecí doby. Tedy doby, kdy je možné uplatnit jakýkoliv nárok z ukončené smlouvy a po dobu jednoho roku po marném uplynutí promlčecí doby jakéhokoliv nároku. Dále zpracováváme vaše osobní údaje také po dobu trvání případných soudních sporů a jiných řízení.

Uplatnění práv subjektu osobních údajů (dále jen SÚ)
SÚ má právo:
a) požádat společnost Servis dluhu s.r.o. o poskytnutí informací o zpracování OÚ a získat OÚ, které poskytl,
b) aby společnost Servis dluhu s.r.o. bez zbytečného odkladu opravila nebo doplnila nepřesné či neúplné OÚ
c) aby společnost Servis dluhu s.r.o. bez zbytečného odkladu vymazala OÚ, které se ho týkají, a společnost Servis dluhu s.r.o. má povinnost OÚ bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených Nařízením:
◦ OÚ již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
◦ SÚ odvolal souhlas, na jehož základě byly OÚ zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
◦ SÚ vznesl námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování jeho OÚ a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro takovéto jejich zpracování nebo vznesl námitky proti zpracování OÚ; nástroje automatizovaného zpracování nejsou společností Servis dluhu s.r.o. využívány,
◦ OÚ byly zpracovány protiprávně,
◦ OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje,
d) aby společnost Servis dluhu s.r.o. omezila zpracování OÚ, v případech stanovených Nařízením.
e) na přenositelnost OÚ, které se ho týkají a jež poskytl společnosti Servis dluhu s.r.o. ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost Servis dluhu s.r.o. bránila, a to v případech stanovených Nařízením, přičemž se toto nesmí dotknout práv a svobod jiných osob,
f) na odvolání uděleného souhlasu,
g) podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho OÚ,
h) vznést námitku proti zpracování OÚ, které se ho týkají, pokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti Servis dluhu s.r.o. převažují nad jeho oprávněnými důvody.
i) Osobní údaje dlužníků zpracováváme rovněž ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Máte dotazy?

Kontakt

Servis dluhu s.r.o.

IČ: 193 63 761
Číslo účtu: 2302576522 / 2010

V kopečku 163/19
Hradec Králové 500 03

E-mail: dotazy@servisdluhu.cz
Telefon: 733 137 810